Coronavirus: steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers

De verschillende overheden hebben drastische maatregelen genomen om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben echter een zware impact op vele zelfstandigen en ondernemers in zowat alle sectoren.

Daarom treffen de federale en Vlaamse overheden een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen. We moeten de economische impact zo goed mogelijk beperken in het belang van de ondernemingen en werkgelegenheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de reeds getroffen maatregelen. De komende uren en dagen wordt er op basis van verder overleg met getroffen sectoren nog aan extra maatregelen gewerkt.

Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) 

Zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

Klik hier voor meer info

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen 

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Klik hier voor meer info

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan.

Klik hier voor meer info

Tijdelijke werkloosheid door overmacht 

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is mogelijk tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

Klik hier voor meer info

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

Klik hier voor meer info

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Klik hier voor meer info

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Extra tijd voor tax shelter podiumkunsten en audiovisuele werken

Bedrijven en organisaties die gebruik maken van de tax shelter voor podiumkunsten en audiovisuele werken zullen zes maanden extra de tijd krijgen voor de opstart van het evenement of de première om van de tax shelter gebruik te maken.

Klik voor meer informatie: audiovisuele werken – podiumkunsten

100 miljoen waarborglening 

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan. Op deze manier kunnen 1000 leningen van 100.000 euro voor 75% gewaarborgd worden.

Uitbreiding hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe en dit betekent een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit zal alvast wat druk van de cashflow van bedrijven de volgende maanden wegnemen.

Voor de lokale overheden heeft dit geen financiële impact aangezien Vlaanderen de onroerende voorheffing blijft prefinancieren.

Contacteer uw bank

De federale regering verkreeg van de banken het uitdrukkelijk engagement om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en gezonde bedrijven niet in de steek te laten. Bedrijven die getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, worden gevraagd hun bank of kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

Ook de Vlaamse regering zal in overleg treden met Febelfin om duidelijke afspraken te maken over de terugbetalingsmogelijkheden van zowel bedrijven als particulieren wanneer zij in tijdelijke liquiditeitsproblemen komen omwille van de crisis.

Schaderegeling voor getroffen bedrijven

De regering maakt werk van een schaderegeling voor getroffen bedrijven die “bederfbare producten” aanleveren.

Compensatie voor geannuleerde evenementen door scholen

Alle lessen zijn geschorst tot en met 3 april. Ook dit kan een impact hebben op ondernemers. Daarom voorzien we de nodige compensatie voor gederfde inkomsten wegens het annuleren van evenementen door scholen. Net zoals voor externen die scholen ondersteunen, denk maar bijvoorbeeld aan doventolken.

Subsidies sportevenementen

Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt omwille van corona.

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden nu verder door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt.

Door de sectoreigen uitdaging van de vertraging tussen de heropstart van boekingen en de effectieve realisatie ervan, herstelt de inkomstenstroom zich met vertraging. Daarom zullen steunmaatregelen voor de toeristische sector niet na 2020 meteen afgebouwd worden maar deels doorlopen in 2021.

Samen met de toeristische sector en Horeca Vlaanderen wordt bekeken hoe de toeristische sector in de post-coronaperiode kan versterkt worden onder andere via promotiecamapgnes of het automatisch verlengen van reisvisa voor toeristen naar Vlaanderen.

Voor meer informatie: Vlaio

Voor meer informatie voor bedrijven over Vlaamse steunmaatregelen ten gevolge van het coronavirus kan u terecht op de website van Vlaio via deze link.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.